Regulamin

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Z.P.H. Taurus Marek Senczek
 2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
 3. Akceptacja regulaminu i zgoda na udostępnienie danych osobowych następuje automatycznie po podpisaniu umowy wypożyczenia.
 4. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera umowę cywilnoprawną z wypożyczalnią zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klientowi sprzęt, specjalnie przygotowany i przystosowany.
 6. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu od momentu wydania sprzętu do jego zwrócenia wypożyczalni.
 7. Sprzęt wypożyczyć może klient, który okaże dwa ważne i niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Przedstawione dokumenty przez Klienta są kserowane i przechowywane do czasu rozliczenia się Klienta z wypożyczonego sprzętu. Następnie kserokopia dokumentów jest oddawana Klientowi lub niszczona.
 8. Wartość kaucji zależy od wartości wypożyczanego sprzętu i jest ona ustalana przez wypożyczalnię.
 9. Opłaty za wypożyczenie sprzętu uregulowane są w aktualnym cenniku wypożyczalni.
 10. Wypożyczenie sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 11. Rezerwacja wypożyczanego sprzętu może odbywać się drogą telefoniczną, e-mailową i osobistą, minimum 3 dni przed planowanym okresem wypożyczenia. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość rezygnacji z rezerwacji sprzętu w przypadku braku asortymentu na stanie magazynowym.
 12. Klient odbierający sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.
 13. Klient podpisując dokument wypożyczenia automatycznie potwierdza, że otrzymał sprzęt w dobrym stanie technicznym, pozbawiony wad.
 14. Klient zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia i w takim samym stanie technicznym, w jakim sprzęt odebrał z wypożyczalni.
 15. Zwrot sprzętu następuję w punkcie wypożyczalni.
 16. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 17. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez pisemnej zgody wypożyczalni.
 18. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego sprzętu przez Klienta.
 20. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie wypożyczonego sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
 22. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu lub jego kradzież. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym wypożyczalni (a jeśli zajdzie taka konieczność Klient jest zobowiązany zapłacić równowartość wypożyczonego sprzętu).
 23. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona do organów ścigania, jako przywłaszczenie sprzętu.
 24. Odbiór i montaż produktów odbywa się tylko i wyłącznie po indywidualnym ustaleniu terminu i godziny z pracownikiem salonu. Nie ma możliwości przyjazdu o dowolnej porze dnia w ciągu pracy salonu. Wyjątek stanowi samo wydanie towaru bez jego montażu przez personel.
 25. W przypadku wypożyczenia produktu z grupy łańcuchy przeciwśnieżne klient otrzymuje produkt zabezpieczony plombą. W razie konieczność skorzystania z łańcuchów i zerwania plomby klient jest zobligowany do wykupu łańcuchów po aktualnej cenie pomniejszonej o koszt wynajmu.
 26. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi nowelizacjami).

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie to poprawnego świadczenia usług oraz gromadzenia anonimowych statystyk.
Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane na twoim urządzeniu, zawsze możesz zmienić ustawienia. Rozumiem